آخرین اخبار سایت :
کار اینترنتی
خرید پروژه، مقاله و پایان نامه
4kia.ir
filesell
معماری - شهرنشینی در زاهدان
معماری - شهرنشینی در زاهدان

معماری--شهرنشینی-در-زاهدانتوسعه شهرها از جمله شهر زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان وبا توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خود ابعاد تازه ای پیدا کرده است .دانلود فایل

معماری--شهرنشینی-در-زاهدان
معماری - شهرنشینی در زاهدان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 200
حجم فایل: 2924 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
فصل اول : چهار چوب كلی تحقیق
1-1 -طرح مساله............................................................................................................................. 1
2-1 -ضرورت تحقیق ...................................................................................................................  1
3-1- قلمروتحقق ........................................................................................................................... 2
4-1- اهداف تحقیق........................................................................................................................ 2
5-1- سئوالات اساسی..................................................................................................................... 2
6-1- فرضیات پژوهش................................................................................................................... 3
7-1- روش تحقیق ......................................................................................................................... 3
8-1- پیشینه تحقیق..........................................................................................................................5 
9-1- محدودیت تحقیق .................................................................................................................6
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
1-2- شهر چیست.............................................................................................................................7
2-2- تعاریف مختلف شهر...............................................................................................................8
3-2- عوامل مؤثر در تكوین و تكامل شهر نشینی.............................................................................9
1-3-2- دیدگاههای كلاسیك(درونزا) در شكل گیری شهرها .....................................................10
1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی.......................................................................10
2-1-3-2- نظریه اقتصادی : شهر به عنوان یك بازار ......................................................................13
3-1-3-2- نظریه شهر به عنوان یك پایگاه نظامی و دفاعی.............................................................15
4-1-3-2- نظریه مذهبی، گسترش معابد و عبادتگاهها...................................................................16
5-1-3-2- موقعیت چهاراهی در ایجاد شهرها................................................................................17
2-3-2 دیدگاههای مدرن (برونزوا) در شكل گیری شهرها ...........................................................17
1-2-3-2 سیاستهای استعماری كشورهای توسعه یافته ..................................................................19
2-2-3-2- سیاستهای دولتها در مسائل مرزی و استراتژیك..........................................................22
3-2-3-2- اهداف سیاسی – اداری دولتها ....................................................................................23
4-2-3-2- وجود قطب های صنعتی ..............................................................................................24
5-2-3-2- وجود راهها .................................................................................................................26
4-2- نظریه های ساخت شهر ........................................................................................................29
1-4-2- ساخت دوایر متحدالمركز............................................................................................... 29
2-4-2- ساخت قطاعی شهر..........................................................................................................30
3-4-2- ساخت ستاره ای شكل....................................................................................................31
4-4-2- ساخت چند هسته ای......................................................................................................33
5-4-2- ساخت عمومی شهرها.....................................................................................................35
6-4-2- ساخت طبیعی شهرها .....................................................................................................35
7-4-2- ساخت خطی یا كریدوری..............................................................................................36
فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان
1-3- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان.............................................................................38
1-1-3- موقعیت جغرافیایی .........................................................................................................38
2-1-3- موقعیت ریاضی و نسبی شهر زاهدان..............................................................................38
3-1-3- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان................................................................................41
4-1-3- ویژگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان...................................................................42
5-1-3- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان...........................................................................................44
1-5-1-3- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان.......................................................................47
2-5-1-3- ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان...........................................................................48
6-1-3- شرایط اقلیمی محدوه زاهدان...........................................................................................51
1-6-1-3- عوامل ماكروكلیمایی...................................................................................................51
2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی...................................................................................................51
7-1-3- بادهای منطقه ...................................................................................................................52
8-1-3- میزان دما و طوبت در منطقه .............................................................................................54
9-1-3- بارندگی و ریزش جوی درمنطقه.....................................................................................56
10-1-3- منابع آب منطقه..............................................................................................................57
1-10-1-3-آبهای سطح الارضی...................................................................................................58
2-10-1-3- آبهای زیر زمینی حوضه زاهدان................................................................................60
2-3- ساختار دموگرافی و ویژگیهای انسانی شهر زاهدان..............................................................61
1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا1375).................................................61
2-2-3- تراكم نسبی جمعیت در سطح شهر ..................................................................................64
3-2-3- ساختمان جمعیت .............................................................................................................73
1-3-2-3- ساخت سنی.................................................................................................................73
2-3-2-3- نسبت جنسی................................................................................................................77
4-2-3- بعد خانوار .......................................................................................................................80
5-2-3- حركات جمعیت .............................................................................................................81
1-5-2-3- حركات زمانی جمعیت ..............................................................................................82
2-5-2-3- حركات مكانی جمعیت ..............................................................................................82
6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان ..............................................................................................84
1-6-2-3- عامل جغرافیایی..........................................................................................................84
2-6-2-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی و اداری...........................................................................85
3-6-2-3- عوامل اقتصادی..........................................................................................................85
7-2-3- فعالیت و اشتغال...............................................................................................................86
8-2-3- وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف ...............................................................................87
1-8-2-3- شاغلین بخش كشاورزی.............................................................................................89
2-8-2-3- شاغلین بخش صنعت ..................................................................................................91
3-8-2-3- شاغلین بخش خدمات ................................................................................................92
9-2-3- وضعیت كلی سواد در زاهدان..........................................................................................94
فصل چهارم : بررسی روند شهر نشینی و تغییرات كاركردی شهر زاهدان
1-4- روند شكل گیری شهر زاهدان.............................................................................................96
1-1-4- تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك..............................................96
1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد ............................................................................................96
2-1-1-4- منطقه دزداب.............................................................................................................100
2-1-4- تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی شهر زاهدان .................................................102
2-4- سیاستهای دولت در توسعه شهر نشینی زاهدان.....................................................................103
3-4- تغییرات كاركردی در شهر زاهدان ....................................................................................124
1-3-4- كاركرد نظامی سیاسی....................................................................................................124
2-3-4- كاركرد اداری................................................................................................................125
3-3-4- كاركرد خدماتی ...........................................................................................................126
4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان ..................................................................128
1-4-4- موانع درجه یك توسعه (موانع طبیعی)...........................................................................128
2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی).........................................................................128
3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادی).......................................................................129
4-4-4- توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر ...........................................129
فصل پنجم :بررسی توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان
1-5 آپارتمان چیست ...........................................................................................................132
2-5- سابقه آپارتمان نشینی در جهان ...................................................................................132
3-5- سابقه آپارتمان نشینی در تهران ...................................................................................134
4-5- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان .................................................................................135
5-5 مكان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان ..........................................................136
6-5- ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان ..................................................................137
7-5- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان ..................................................................138
1-7-5- بررسی رابطه شغل ساكنین در مجتمع های آپارتمانی ..............................................142

2-7-5- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی .........................................143
3-7-5- بررسی رابطه میزان درآمد در مجتمع های آپارتمانی.................................................145
4-7-5- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی...................................................146
5-7-5- بررسی رابطه قومیتهای ساكن در مجتمع های آپارتمانی............................................148
6-7-5- بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سكونت .......................................149
8-5- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی ............................................151
9-5- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی ........................................................152
10-5- بررسی ویژگیهای كالبدی مجتمع های آپارتمانی.......................................................153
1-10-5- بررسی تعداد طبقات در مجتمع های آپارتمانی......................................................153
2-10-5- بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی ........................................................154
3-10-5- بررسی نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی ........................................155
4-10-5- بررسی عمر بنا مجتمع های آپارتمانی ...................................................................155
5-10-5- بررسی امكانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی ...............................155
6-10-5- بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی ...............................................156
11-5- بررسی نقاط قوت و ضعف در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان .............................158
1-11-5- نقاط قوت ............................................................................................................158
1-1-11-5- دسترسی به منابع مالی .......................................................................................158
2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح..........................................................................159
3-1-11-5- سرعت در فرآیند ساخت .................................................................................160
4-1-11-5- ارتقای تكنولوژی و ارتقای كیفیت ..................................................................161
5-1-11-5- دسترسی به تسهیلات عمومی ...........................................................................161
2-11-5- نقاط ضعف .........................................................................................................161
1-2-11-5- كمبود امكانات، خدماتی و رفاهی ...................................................................162
2-2-11-5- مشكلات سیستم جمع آوری زباله....................................................................163
3-2-11-5- كبمود پاركینگ .............................................................................................164
4-2-11-5- كمبود فضای بازی مناسب برای كودكان ........................................................165
12-5- عوارض زیست محیطی در مجتمع های آپارتمانی .....................................................166
1-12-5- موقعیت و قطه بندی زمین ....................................................................................166
1-1-12-5- موقعیت ساختمانها ...........................................................................................166
2-1-12-5- قطعه بندی زمین ..............................................................................................167
2-12-5- عوارض طبیعی ....................................................................................................168
1-2-12-5- عوارض مربوط به خاك و زمین ......................................................................168
2-2-12-5- هوا .................................................................................................................168
3-2-12-5- صدا ...............................................................................................................169
4-2-12-5- نور..................................................................................................................169
5-2-12-5- حرارت و برودت ...........................................................................................169
3-12-5- عوارض انسانی ..................................................................................................170
1-3-12-5- خصوصیات خانوار ........................................................................................170
2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها .....................................................................................170
3-3-12-5- مسائل جنبی اجتماعی ....................................................................................171
4-3-12-5- ایمنی در برابر حوادث ....................................................................................172
5-3-12-5- بهداشت محیط ...............................................................................................172
6-3-12-5- تاسیسات وتجهیزات عمومی و زیر بنایی ..........................................................173
7-3-12-5- عوارض زیبا شناسانه .......................................................................................174
فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
1-6-نتیجه گیری کلی.........................................................................................................175
2-6-آزمون فرضیات..........................................................................................................179
3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی..............................................181


چکیده

توسعه شهرها از جمله شهر زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان وبا توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خود ابعاد تازه ای پیدا کرده است .

توسعه افقی این شهر در سالهای اخیر و همچنین افزایش جمعیت موجب نگرانی مدیران شهر شده است که با توجه به این نابسامانیها شکل توسعه شهر از حالت افقی به عمودی تغییر نماید بنابر برخی از سیاستهای دولت ساخت مجتمع های مسکونی آپارتمانی در سالهای اخیر در زاهدان گسترش پیدا کرده است لذا در این رساله سعی شده است روند شهر نشینی در زاهدان از آغاز تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و همچنین ضروری است بدانیم توسعه آپارتمان نشین چه پیامدهایی در روند زندگی ساکنین داشته است .

جامعه آمار ی در این پژوهش کلیه سرپرست های خانوار در شهرستان زاهدان می باشد که حدود ۰۰۰/۸۰ خانوار برآورد می شود .تعداد ۲۰۰ خانوار به صورت نمونه گیری طبقه بندی و سیستماتیک با هدف ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و جمعیتی آپارتمان نشینان انتخاب شده است برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روشهای آماری استفاده شده است .

شهرها و مناطق شهری در طول زمان تحت تاثیر عوامل گوناگون طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکوین و توسعه و تکامل می یابند. آگاهی از این عوامل و نحوه و میزان تاثیری که هر یک بر تکوین و شکل گیری شهرها در مراحل مختلف زمانی می گذراند در تصمیم گیری برای آینده ضروری است .

بنابراین با استفاده از نظریات کلاسیک و مدرن از بعد درونزا و برونزا علل تکوین و تکامل شهری مورد بررسی قرار گرفت وبه این نتایج دست یافتیم که :در ایجاد شهرهای اولیه تاثیر عوامل درونی محیطی شامل محیط طبیعی و محیط انسانی چشمگیرتر بوده است .عوامل برونی مانند سیاستهای جهانی و سیاستهای دولت مرکزی در ایجاد شهرها ی اولیه مؤثر نبوده است .اکثر این شهرها به صورت دولت شهر اداره می شدند و از زمانی که جوامع به تحولات اجتماعی اقتصادی بیشتری دست یافتند با ایجاد دولت مرکزی و اجرای برنامه ها و اهداف جامعه توسط دولت دیگر ایجاد شهر تنها به وجود عوامل درونی وابسته نبود و چه بسیار شهرهایی که توسط دولتها ساخته شدند بدون این که قبل از آن عامل درونی و محیطی خاص برای توجیه وجودی آن مطرح باشد از جمله ایجاد شهرهای مرزی، نظامی و اداری سیاسی توسط پارتیان هخامنشینان و ساسانیان که در فصل دوم به تفصیل بیشتری از آنها سخن گفته ایم و همین طور شهرهای دوره اسلامی و بعد از آن در ادامه تاثیر پذیری از موج تحولات انقلاب صنعتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه شهرهایی با برنامه و وابسته به عوامل برونی ایجاد شده و توسعه یافتند .

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
نظرات

طبقه بندی پروژه های معماری

Category

جدیدترین پروژه ها

Recent Posts

درباره سایت

About Us

معمآرک تلفیقی از دو کلمه معماری و آرشیتکت هست که به اختصار معمآرک نامیده شده است. معمآرک مرجع دانلود پروژه های دانشجویی معماری ، دانلود رساله ، دانلود پاورپوینت ، دانلود فایل اتوکد ، دانلود تحقیق دانشجویی و ...
مدیر سایت : اسماعیل سعیدیان عارف

لینک های سایت

Links
جستجو
آمار سایت
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
امروز :
آخرین بروز رسانی :
نویسندگان

فارغ التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
امکانات جانبی سایت

پشتیبانی

§فایل سِل معمآرک§
فروشگاه پروژه های معماری
در اینجا پروژه های دانشجویی معماری ؛ همچون : پاورپوینت،پلان، پایان نامه و رساله و مطالعات دانشجویی موجود است.
MemArc.SellFile.ir.ir
§معمآرک فورکیا§
فروشگاه فایل معماری
غنی ترین مرجع پروژه های معماری...
MemArc.4kia.ir
§ایران آرشیتکت§
وبسایت مستقل ارائه پروژه های معماری
این وبسایت هم اکنون در حال بروزرسانی هست و بزودی خبرهای آن میرسد...
WWW.IranTect.IR
§معمآرک زیپو§
فروش فایلها و پروژه های معماری دانشجویی
خوشحال میشویم به ما سر بزنید..
MemArc.Zepo.ir
§قــالب گــراف§
قالب گراف وبسایتی پراز قالب های
زیبا و حرفه ای ومخصوص وبلاگها
WWW.GHALEBGRAPH.IR
§یار گمنام§
یارگمنام رسانه ای فرهنگی مذهبی
به همراه مقالات و فایل های گرافیکی مذهبی
WWW.YARGOMNAM.IR
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic